Vyberte si najvhodnejší úver pre biznis. Tu sú príklady.

//Vyberte si najvhodnejší úver pre biznis. Tu sú príklady.

Vyberte si najvhodnejší úver pre biznis. Tu sú príklady.

Financovanie podnikania úverom z banky je u nás stále najbežnejšou formou získavania peňazí pre firmu. Pozrite si prehľad toho, čo by banky ponúkli modelovému klientovi.

Príklad z praxe:
Podnikám už 20 rokov. V banke mám podnikateľský úver, kde mi zostáva splatiť 100-tisíc eur. Chcem si zobrať ďalší úver na 100-tisíc. Za akých podmienok by ste mi požičali 200-tisíc eur na prefinancovanie pôvodného a financovanie nového úveru a s akým úrokom môžem počítať?

ČSOB
Za uvedených okolností by sme odporúčali malý investičný úver, ktorý by ste zabezpečili nehnuteľnosťou. Pri žiadosti o úver by ste mali predložiť doklad oprávňujúci fyzickú osobu podnikať alebo doklad osvedčujúci existenciu právnickej osoby nie starší ako tri mesiace, daňové priznania a finančné výkazy za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia. Úroková sadzba závisí od typu splácania, typu zabezpečenej nehnuteľnosti a účelu a pohybuje sa na úrovni približne od 5,5 %.

OTP Banka Slovensko
Podmienky na poskytnutie úveru závisia od zhodnotenia finančnej situácie klienta za posledné 2 roky, ako aj od zhodnotenia plnenia záväzkov voči iným bankám a voči prednostným veriteľom (daňový úrad, sociálna a zdravotná poisťovňa) aj od ponúknutej formy zabezpečenia úveru.

Poštová banka
Poštová banka pristupuje ku každému klientovi individuálne. Pri poskytovaní podnikateľského úveru zohľadňuje banka odvetvie, v ktorom klient podniká, jeho ekonomickú a finančnú situáciu, kvalitu a reálnosť podnikateľského zámeru, jeho finančné záväzky, úverovú históriu a podobne.
Sberbank Slovensko
Mikropodnikatelia: V prvom rade banka posúdi bonitu klienta a jeho schopnosť splácať poskytnutý úver. Podmienky úveru závisia od mnohých faktorov – individuálne od bonity klienta, účelu, splatnosti a podobne.
SME klienti a korporátni klienti: Štandardne pri akejkoľvek žiadosti o úver sa za firemného klienta posudzuje: finančná analýza jeho ekonomického vývoja na základe predloženia daňových výkazov za 2 ucelené ročné obdobia + posledné spracované priebežné štvrťročné výsledky, analýza plnenia jeho finančných záväzkov voči iným bankovým veriteľom a štátnym autoritám (daňový úrad, poisťovne), možná forma zabezpečenia za poskytnuté úvery. Samotné podmienky úveru a jeho cena sa odvíjajú od výsledku tejto analýzy a celkového interného hodnotenia klienta, ako aj od kvality ponúkaného zabezpečenia – to znamená ide o individuálne posudzovanie každej úverovej požiadavky.

Slovenská sporiteľňa
Takáto požiadavka klienta by sa riešila účelovým zabezpečeným úverom, pričom úroková sadzba pre tento produkt je naviazaná na 1-mesačný EURIBOR, ku ktorej sa pripočíta obchodná marža banky. Výška marže závisí od ratingu klienta, ako aj od zabezpečenia úveru.
Podmienkou poskytnutia takéhoto úveru je schválenie žiadosti klienta na základe požadovaných dokladov (napr.: doklad o právnej spôsobilosti na podnikanie, daňové priznanie za posledné 2 účtovné obdobia vrátane príloh, podnikateľský zámer, doklady na posúdenie zabezpečenia – znalecký posudok, list vlastníctva, potvrdenie o zostatku úveru v inej banke a pod.).

Tatra banka
Informatívny výpočet:
Business ÚverTB Hypo Business ÚverTB Variant
Výška úveru: 200 000 eur 200 000 eur
Úroková sadzba*: 5,55 % p. a. 4,00 % p. a.
Forma úveru: splátkový splátkový
Splácanie**: lineárne lineárne

* úroková sadzba je stanovená individuálne v závislosti od celkového posúdenia žiadosti klienta
** spláca sa v dvoch samostatných platbách (istina a úrok), pričom vďaka lineárnemu splácaniu sa splátka úveru každý mesiac znižuje

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Štandardne poskytujeme úvery podnikateľom s minimálnou dobou podnikania 24 mesiacov. Podmienky poskytnutia úveru do značnej miery závisia aj od typu financovania – či klient má záujem o prevádzkové alebo investičné financovanie. UniCredit Bank vie ponúknuť aj prefinancovanie pôvodného úveru, a to napr. tým, že dodržíme pôvodnú splatnosť úveru alebo ju predĺžime, čím klient dosiahne nižšie splátky úveru.
Výsledná úroková sadzba je ovplyvnená bonitou klienta a formou zabezpečenia úveru.
Banka hodnotí bonitu klienta na základe ukazovateľov, ako sú napr. vývoj tržieb klienta, dosiahnutý zisk, kvalita dodávateľsko-odberateľských vzťahov. V prípade zabezpečenia formou nehnuteľného majetku banka vyžaduje aj predloženie podkladov súvisiacich s predmetom zabezpečenia (t. j. znalecký posudok, výpis z katastra nehnuteľností a pod.).
V prípade požiadavky klienta o investičný úver klient predkladá banke okrem iného aj svoj podnikateľský zámer. Ak ide o nášho klienta, tak ho zvýhodňujeme a dávame mu ú. s. zvýhodnenú (o pol percenta)…
VÚB banka
Vhodným úverom pre klienta by bol Profihypo úver – účelový, v prípade, že okrem splatenia úveru v inej banke by vedel vydokladovať 80 % z celej výšky úveru, t. j. 160 000 eur, spĺňa interné kritériá pre poskytnutie úveru a má vhodnú nehnuteľnosť. 20 % z výšky úveru (40 000 eur) možno využiť bezúčelovo. Požadovaná doba podnikania pre neklientov je 2 úplné daňové obdobia, pričom účtovné výkazy požadujeme za obdobie 1 roka. Ide o úver, ktorý je zabezpečený nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území Slovenska. Úrokovú sadzbu ovplyvňujú viaceré faktory, najmä zvolenie obdobia fixácie (fix 1, 3, 5, 10 rokov), výška obratu a ratingové hodnotenie klienta. Ak by si zvolil fixáciu na obdobie 3 rokov, výsledná úroková sadzba by bola v rozpätí od 4,29 do 5,49 % p. a.
Ak by klient nevedel vydokladovať 60 000 eur, bolo by možné klienta riešiť 2 úvermi – jeden vo výške 100 000 eur by bol účelový – kde účelom úveru by bolo splatenie úveru v inej banke, a druhý úver by bol Profihypo úver bezúčelový na 100 000 eur za predpokladu, že klient spĺňa interné kritériá banky a hodnota nehnuteľnosti je v postačujúcej výške. Oba úvery by boli zabezpečené nehnuteľným majetkom. Pri bezúčelovom úvere a fixácii 3 roky by bol úrok v rozpätí od 4,69 do 5,89 % p. a.

By | 2018-05-26T00:10:01+00:00 máj 25th, 2018|Nezaradené|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

 
×
Dobrý deň,
Potrebujete poradiť pri výbere vhodného úveru pre Vaše podnikanie?